Chương 6 (end)

 photo Credits_ch06_Fin_AF_zpsc42aeaa3.jpg
 photo Credits_ch06_Fin_Shuufuu_zps0f45aeab.jpg
 photo Shuufuu4th_zps3b8998e2.jpg
 photo Signal_ch06_00_Shuufuu_zps7cda12e8.jpg
 photo Signal_ch06_01_Shuufuu_zpsf19a80ae.jpg
 photo Signal_ch06_02_Shuufuu_zps15d8106d.jpg
 photo Signal_ch06_03_Shuufuu_zpsa3929568.jpg
 photo Signal_ch06_04_Shuufuu_zpsa3a84fc3.jpg
 photo Signal_ch06_05_Shuufuu_zpsfecff8b4.jpg
 photo Signal_ch06_06_Shuufuu_zps2fdd93c4.jpg
 photo Signal_ch06_07_Shuufuu_zps4b954185.jpg
 photo Signal_ch06_08_Shuufuu_zpsf4820545.jpg
 photo Signal_ch06_09_Shuufuu_zpsc5170f92.jpg
 photo Signal_ch06_10_Shuufuu_zpsd63838c2.jpg
 photo Signal_ch06_11_Shuufuu_zps10f8c408.jpg
 photo Signal_ch06_12_Shuufuu_zpsdb6d1a73.jpg
 photo Signal_ch06_13_Shuufuu_zpsafc05ffe.jpg
 photo Signal_ch06_14_Shuufuu_zps56bfcb31.jpg
 photo Signal_ch06_15_Shuufuu_zps0e836bd2.jpg
 photo Signal_ch06_16_Shuufuu_zps2140bdde.jpg
 photo Signal_ch06_17_Shuufuu_zps43cc19c5.jpg