Chương 02 + 2.5

Chương 2

 photo 2014_zps32b3b90d.jpg
 photo Nekasenaide_c02_Credits_DPjpg_zps42f666e1.jpg
 photo Nekasenaide_c02_Credits_Shuufuujpg_zps547ca834.jpg
 photo Nekasenaide_c02_00_Shuufuu_zps4053013d.jpg
 photo Nekasenaide_c02_01_Shuufuu_zps28d4cf30.jpg
 photo Nekasenaide_c02_02_Shuufuu_zps929c79ef.jpg
 photo Nekasenaide_c02_03_Shuufuu_zps4f9b1ebf.jpg
 photo Nekasenaide_c02_04_Shuufuu_zps6703a8ab.jpg
 photo Nekasenaide_c02_05_Shuufuu_zps3b7cebb1.jpg
 photo Nekasenaide_c02_06_Shuufuu_zps389fa4dc.jpg
 photo Nekasenaide_c02_07_Shuufuu_zps87bbe2bd.jpg
 photo Nekasenaide_c02_08_Shuufuu_zps7b1220a3.jpg
 photo Nekasenaide_c02_09_Shuufuu_zps7f7ab368.jpg
 photo Nekasenaide_c02_10_Shuufuu_zps3d64b115.jpg
 photo Nekasenaide_c02_11_Shuufuu_zps01477740.jpg
 photo Nekasenaide_c02_12_Shuufuu_zps2329ba7a.jpg
 photo Nekasenaide_c02_13_Shuufuu_zps8db09cfe.jpg
 photo Nekasenaide_c02_14_Shuufuu_zps8b1d6679.jpg

Chương 2.5

 photo 2014_zps66e1b071.jpg
 photo Nekasenaide_ch25_Credits_Shuufuujpg_zps3a559c77.jpg
 photo Nekasenaide_ch25_01_Shuufuu_zpscbcc066d.jpg
 photo Nekasenaide_ch25_02_Shuufuu_zps96b13fcd.jpg
 photo Nekasenaide_ch25_03_Shuufuu_zps8e8a4147.jpg
 photo Nekasenaide_ch25_04_Shuufuu_zps5d9b1b9f.jpg
 photo Nekasenaide_ch25_05_Shuufuu_zps2ce5f8c8.jpg
 photo Nekasenaide_ch25_06_Shuufuu_zpsb3934d35.jpg
 photo Nekasenaide_ch25_07_Shuufuu_zps706f34df.jpg
 photo Nekasenaide_ch25_08_Shuufuu_zpsd425f190.jpg